Doors

Každá stavba je tak dobrá,
ako je vyriešený jej najmenší DETAIL

poskytujeme Služby pri návrhu a správe
stavebných detailov až po realizáciu

Špecializujeme sa na povrchové úpravy podláh
a stavebných konštrukcií

Eliminujeme nekonečné možnosti pre vznik chýb už pri zostavovaní návrhu, príprave podkladu, porušenia okrajových podmienok realizácie alebo len samotnej premene niektorej z vrstiev tekutého (práškového) materiálu na podlahu.

Doplníme detaily + nahradíme otázniky = poznáme riešenia!

  Povrchové úpravy podláh poskytujú:

  neobmedzenú variabilitu použitia, vzhľadu, funkčnosti, farieb, pružnosti, drsnosti, chemickej alebo mechanickej odolnosti, elektrickej vodivosti, životnosti a garancií

  veľké možnosti kombináciou vrstiev - náterové a liate materiály na báze živíc (epoxidy, polyuretány, akryly) taktiež cementové hmoty (vsypové, samonivelizačné, maltové)

  vo fáze
  PROJEKTOVEJ
  PRÍPRAVY
  ponúkame

  • Konzultácie o výkonnosti skladieb liatych povrchových úprav a nutných vlastností podkladu
  • Rozdelenie miestností projektu podľa zaťaženia (pojazd, estetika, mokrá prevádzka, sklad, ...)
  • Stanovenie kombinácie požadovaných vlastností povrchu pre jednotlivé typy zaťaženia (oteruodolnosť, protišmyk, farebný odtieň, chemická a mechanická odolnosť, použitie pre pojazd, elektrická vodivosť resp. izolant, prekleňovanie trhlín z podkladu, tlmenie kročajového hluku, bezškárovosť, farebná stabilita pri pôsobení UV, tepelná odolnosť, ...)
  • Definovanie skladby povrchovej úpravy pomocou vlastností použitých materiálov (pevnosť v tlaku, prídržnosť k podkladu, povolená deformácia, el odpor podlahy voči zemi, prieťažnosť pri pretrhnutí, oteruodolnosť, chemická odolnosť, farebná škála, ...)
  • Spracovanie podrobných technologických postupov realizácie vrátane prípravy podkladu
  • Doplnenie obchodných názvov materiálov od rôznych výrobcov, ktoré spĺňajú požiadavky
  • Určenie spotrieb použitých materiálov vrátane pieskov do posypu resp. zámesi
  • Spracovanie kontrolného a skúšobného plánu vrátane okrajových podmienok pre realizáciu (teplota podkladu, teplota ovzdušia, rosný bod, pretierateľnosť, rovinnosť podkladu, ...)

  vo fáze
  VÝBERU
  REALIZÁTORA
  ponúkame

  • Prehľad o schopnostiach väčšiny SK realizačných podlahárskych firiem
  • Rozoslanie dopytov vybraným firmám v závislosti od veľkosti projektu, časovej náročnosti resp. typu použitých materiálov
  • Osobné technické rokovania (hromadne alebo jednotlivo) so záujemcami o spracovanie ponuky za účelom došpecifikovania detailov a požiadaviek investora
  • Vyzbieranie ponúk a ich následné vyhodnotenie vrátane porovnania alternatívnych technických riešení predložených uchádzačmi o realizáciu a taktiež porovnania garancií na funkčnosť hotového diela resp. výluky zo záruk
  • Zastrešenie technických a obchodných rokovaní s cieľom vyrokovať pre investora lepšiu kvalitu hotového diela resp. znížiť ponúknutú cenu bez zmeny garancií
  • Spoluprácu pri tvorbe Zmluvy o dielo, aby bola umožnená maximálna vymožiteľnosť požadovaného výkonu od zhotoviteľa resp. odborné konzultácie k pripomienkam zhotoviteľa

  vo fáze
  REALIZÁCIE
  PROJEKTU
  ponúkame

  • Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi vrátane účasti na skúškach potrebných pre jeho prevzatie
  • Priebežné činnosti v zmysle zazmluvneného Kontrolného a skúšobného plánu
  • Realizácia deštruktívnych skúšok alebo potrebných meraní na preukázanie kvality diela
  • Priebežná kontrola realizovaných činností vrátane prípravy podkladu pred aplikáciou
  • Aktívna účasť na procese realizácie s kontrolou spotrieb použitých materiálov a odhaľovania nezhody s dohodnutým technologickým postupom
  • Riešenie kolíznych situácii na stavenisku a účasť na kontrolných dňoch
  • Spracovanie postupov pre dosiahnutie požadovanej kvality diela v prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov v realizácii
  • Odovzdávacie a preberacie konanie resp. dohľad nad odstránením nedorobkov
  • Rozsah služby a početnosť obhliadok na stavenisku je možné dohodnúť individuálne podľa potreby investora resp. meniť počas výstavby v závislosti od kvality zhotoviteľa

  TYPY OBJEKTOV

  Povrchová úprava podláh je určená pre všetky typy objektov

  • Parkovacie plochy
  • Predajné priestory
  • Výstavné haly
  • Obchodné centrá
  • Skladové objekty
  • Výrobné prevádzky
  • Polyfunkčné budovy
  • Vojenské zariadenia
  • Pristávacie dráhy
  • Antistatické povrchy
  • Potravinársky priemysel
  • Vonkajšie komunikácie

  KONTAKT

  Ing. Peter Verzál - konateľ
  mobil: +421 902 222 622
  verzal.peter@detailservice.sk

  DETAIL Service spol. s r.o.
  Bancíkovej 1/A,
  821 03 Bratislava

  IČO: 472 108 00
  IČ DPH/ DIČ: SK2023804816
  IBAN: SK30 1100 0000 0029 2989 6992

  Obchodný register Okr.S. Bratislava I oddiel Sro vložka č.: 109767/B

  skúsenosti

  5 rokov štúdium Management priemyselných podnikov na STU
  5 rokov praktických skúseností v podlahárskej realizačnej firme
  5 rokov teórie, praxe a školení u globálneho dodávateľa materiálov

  Znalosť a praktická skúsenosť s materiálmi používanými na trhu
  Osobné alebo nepriame kontakty na uznávaných odborníkov
  Množstvo vyriešených detailov, ktoré je možné opätovne použiť
  Prehľad o schopnostiach väčšiny SK realizačných podlahárskych firiem